Pages

Tuesday, September 30, 2008

Schools of Aikido

elitemadzone.org - Tradicionalni i Realni Aikido?
"Stare škole" - Aiki-Budo, Yoseikan, Yoshinkan
"Moderne škole" - Realni aikido
"Tradicionalne škole" - Aikikai, Iwama-ryu
"Ki škole" - Shin-shin Toitsu Aikido
"Sportske škole" - Tomiki-ryu

The list of schools of Aikido.

No comments: